ltalános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a (https: //lelekszinek.hu) weboldalon elérhető szolgáltatások feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatásokat, melyeket ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. A szolgáltató adatai:

Név: Baksáné Bábity Viktória E.V.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Levelezési cím: 2085 Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Üzlethelyiség címe: 1023 Budapest, Bécsi út 20. Fsz. 3.

Képviselő neve: Baksáné Bábity Viktória

Cégjegyzékszám: 13 09 200830

Adószám: 56141928-1-33

Számlavezető pénzintézet: Otp Bank Zrt.

Számlaszám: 11773030-00851961-00000000

E-mail cím: lelekszinek@gmail.com

Telefonszám: +36300833652

Tárhelyszolgáltató: 3 IN 1 Hosting Bt.

Futárszolgálat: GLS futárszolgálat

 

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

2.1 A regisztráció illetve a vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a lelekszinek.hu webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a webáruház Felhasználója között.

2.2 Ha a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Ebben az esetben nincs lehetőség sem regisztrációra sem rendelésre

 1. A megrendelés lépései

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása – termék(kek) kiválasztása – kosár használata – megrendelés összeállítása – szállítási és értesítési adatok megadása – a megrendelés elküldése – a megrendelés visszaigazolása – teljesítés

Minimális rendelési összeg a webáruházban nincsen.

 1. Az adásvételi szerződés létrejötte

4.1 Ha a felhasználó megrendelést küld a webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezi meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket átvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

4.2 A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra az aktuális magyarországi törvények az irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4.3 A szerződés magyar nyelven jön létre. A webáruház azt elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. A Felhasználó annak tartalmát elolvashatja, mentheti és kinyomtathatja.

 1. A termék lényeges tulajdonságai

A webáruház termékei szellemi termékek.

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. A termékekről fotó, szöveges leírás, adatok, paraméterek tájékoztatják a Vásárlót, Felhasználót.

 1. Árak

A webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, melyek tartalmazzák a termék árát adóval együtt.

 1. Számlázás

Az lelekszinek.hu webáruház online számlázást használ, melyet e-mailben küld meg a vásárlóknak, az üzlethelységben (Bécsi út 20. Fsz. 3.) személyes átvétel során lehetőség van nyomtatott, papíralapú számlát kérni.

 1. Elállási jog

A Fogyasztót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg.

A fogyasztó jogosult a megrendelt termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél – email – útján. A jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célből a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy jelen ÁSZF 11. pontjában szereplő „elállási nyilatkozat” mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárata előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkeztét.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költségeket is, kivéve azokat a költségeket, melyek azért merülnek fel, mert a Fogyasztó esetleg a Szolgáltató által felkínált szállítási módtól eltérő, annál magasabb költségű kiszállítást igényel. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

 1. Elállási nyilatkozatminta

(Csak és kizárólag a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: Tudáshíd Kft. 2085, Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkataz alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés időpontja (a megrendelés/vásárlás dátuma):

Átvétel időpontja:

Fogyasztó/k neve:

Fogyasztó/k címe:

Fogyaszt/k aláírása (papíron tett nyilatkozat esetében):

Kelt:

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztó kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Baksáné Bábity Viktória

Levelezési cím: 2085, Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Üzlethelyiség címe: 1023, Budapest, bécsi út 20. fsz.3.

E-mail cím: lelekszinek@gmail.com

Telefonszám: +36300833652

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet 5 évig a panaszra tett érdemi válasszal együtt őriz meg – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A szolgáltató a telefonon vagy egyéb hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval lát el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panasz kapcsán intézkedik és azt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válasz időpontja a jelen szerződés értelmében a postára adás dátuma.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a felhasználó számára:

 • panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
 • területileg illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezése
 • bírósági eljárás kezdeményezése

A fogyasztónak lehetősége van ezen felül online vitarendezési platformot igénybe venni a vitás kérdések rendezéséhez.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Egyéb

ÁSZF, Árak módosítása:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a webshopon forgalmazott termékek árait és az egyéb feltűntetett árakat – nem visszamenőleges hatállyal – de bármikor módosíthatja.

A módosítás a webshopon történő közzétételt követően lép érvénybe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok:

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webshop működését és a vásárlást.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató célja

Baksáné Bábity Viktória. (továbbiakban: Adatkezelő) mint a lelekszinek.hu internetes bolt üzemeltetője online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megkeresések teljesítése, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) teljesítése illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez. Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak, regisztrált felhasználóknak, illetve hírlevélre feliratkozóknak a webáruházban kezelt adatait. Baksáné Bábity Viktória E.V. (2085, Pilisvörösvár, Károly utca 13., a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Baksáné Bábity Viktória E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti Felhasználóit.

Amennyiben kérdése lenne, jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését

2.Az adatkezelő adatai:

Név: Baksáné Bábity Viktória E.V.

Székhely: 2085, Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Levelezési cím: 2085, Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Adószám: 56141928-1-33

Adatvédelmi tisztviselő neve: Baksáné Bábity Viktória

E-mail cím: lelekszinek@gmail.com

Telefonszám: +36300833652

3.Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

A Baksáné Bábity Viktória E.V. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Baksáné Bábity Viktória E.V. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ – szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.április 27) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR)
 • évi V. törvény – Polgári Törvénykönyvről (PTK)

4.A kezelt személyes adatok köre

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A Felhasználó a vásárlással együtt járó regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:

 • regisztrált felhasználók
 • hírlevélre feliratkozók

A kezelt adatok köre regisztrált vásárlók esetében:

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség (telefon, e-mail), szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében: A megrendelések teljesítése és a számlázás, újravásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

A kezelt adatok köre hírlevélre feliratkozók esetében

A hírlevélre feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok. Név, e-mail cím.

Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében: elektronikus hírlevél küldése.

4.1A kezelt személyes adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje.

 

Adatkezelés neve: Regisztrált vásárló személyes adatai.

Felhasználása: Megrendelések teljesítése, újravásárlás egyszerűsítése

Jogalap: Megrendelések teljesítése és számlázás, újravásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

Megőrzési idő: visszavonásig

 

Adatkezelés neve: Hírlevélre, oktatásra történő feliratkozás

Felhasználás: elektronikus hírlevél.

Jogalap: Elektronikus hírlevél küldése.

Megőrzési idő: önkéntes leiratkozásig, e-mailben jelzett kérésre a Szolgáltató által végrehajtott leiratkozásig, vagy egy éven túli inaktivitás esetén adatkezelési törlésig

 1. Adatfeldolgozók

A Tudáshíd Kft. mint a lelekszinek.hu webáruház üzemeltetője és adatkezelő, a működése során alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ahol az adatkezelési cél érdekében a cél megvalósulásáig a személyes adatokat megismerhetik az adatfeldolgozók:

webáruház motor és tárhely szolgáltató:

3 IN 1 Hosting Bt.

Futárszolgálat:

GLS Hungary

 1. Az adatok fizikai tárolásának helye:

A 3 in 1 Hosting Bt mint a Tudáshíd Kft szerződött adatfeldolgozója az alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: 

https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

 1. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási -, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1Tájékoztatáshoz való jog, A  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22.ig és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.2Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják ideértve különösen a 3. országbeli címzetteket illetve a nemzetközi szervezeteket, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül adja meg a tájékoztatást. A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Baksáné Bábity Viktória E.V. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja, vagy törölheti saját adatait. A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tudáshíd Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Baksáné Bábity Viktória E.V. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, zárolását.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés , vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen , ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá panasszal a Nemzetei Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Bp, Pf.:5.

Telefon: 0613911400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatósági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Tudáshíd Kft a Hatóság részére  – amennyiben a hatóság pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.